นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้นที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการตามพระราชดำริ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณากรณีราษฎรขอพระราชทานความช่าวยเหลือเพื่อให้ครอบครัวสามารถดำรงชีพต่อไปได้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา