นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานมอบของขวัญปีใหม่เด็กแรกเกิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการตามพระดำริ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา