นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:30 - 00:00 ร่วมประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวสามารถดำรงชีพต่อไปได้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา