นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมการดำเนินการตามพระดำริ กิจกรรม Big Cleaning Day
รายละเอียด : -
สถานที่ : - ลานบริเวณณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธ์ชาวเลจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา