นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมการดำเนินการตามพระดำริ กิจกรรม Big Cleaning Day
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานบริเวณศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมกรณีชาวบ้านร้องเรียนการก่อสร้างอาคารรุกล้ำคลองสาธารณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา