นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมการดำเนินการตามพระดำริ กิจกรรม Big Cleaning Day
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานบริเวณศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 15:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อกำหนด กรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา