นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง หมู่ที่ 3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมพิจารณาการใช้พื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา หลังเก่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 17:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการ การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะพื้นถิ่นอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา