นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักย์ภาพคนไร้ที่พึงและขอทราน ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องทองคำ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/61
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานการตรวจงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา