นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 15:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ.(เดิม) กรุงเทพฯ
2 13:30 - 15:30 ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.จ.จ.พังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)