นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 3 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -