นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง