นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมพิจารณากำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในโรงพยาบาล จำนวน 3 แห่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัมนา กทม.