นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงาธานี (ห้องอาหารทองคำ) อำเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๒๕ (ตะกั่วป่า)
3 14:00 - 00:00 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวสามารถดำรงชีพต่อไปได้
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านนางอารีจิตร์ ฯ เลขที่ 117/8 หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา /โทรฯ 086-8845039