นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่ที่ 2 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด
2 13:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ตะกั่วป่า