นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5)