นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:15 - 00:00 - กล่าวรายงานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5)