นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 16:00 - 00:00 - กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ตะกั่วป่า