นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการตำบลนาเตย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference )
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา