นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรการกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สู่ความยั่งยืน" ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา
2 14:00 - 00:00 - ประธานประชุมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 - ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา