นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา