นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมกรณีประชาชนขอความเป็นธรรมเนื่องจากไม่สามารถขออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 (กรณีนายดุสิตฯ คัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา