นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 7
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 14:00 - 15:30 ประธานการประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.จ.จ. พังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา