นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการนำเสนอและจัดทำข้อมูลประกอบ (การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาพ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กทม.