นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -วันที่ 1 -2 ก.พ.61 คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ 10 แห่ง ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างฯ
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 15:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา