นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
3 11:30 - 00:00 พบปะประชาชนที่เลี้ยงแพะและแกะ อำเภอทับปุด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อ.ทับปุด
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปาริฉัตร