นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 6
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 (โรงแรมซิกส์เซ้นต์ ยาวน้อย อ.เกาะยาว)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมซิกส์เซ้นต์ ยาวน้อย ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางน้ำจังหวัดพังงา (ตรวจสอบความปลอดภัยท่าเรือ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก อ.เกาะยาว จ.พังงา