นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ภูเขาไม้
รายละเอียด : -
สถานที่ : สะพานท่าเทียบเรือท่ามะแน๊ะห์ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย
3 13:30 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย