นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหวัดพังงา
2 16:15 - 00:00 ประธานโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านบางกรักใน หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา