นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการจัดตัั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องตะปู ภูงา อ.เมืองพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายละเอียด : --
สถานที่ : ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
4 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา