นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ค่ายวชิราวุธ อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช