นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา