นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานโครงการ "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนคระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานโครงการ "ทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดป่าสวนงาม (ธ) ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา