นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 12:00 ประธานในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ฯ และคณะ จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 16:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา