นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา
2 16:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ฐานทัพเรือพังงา