นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมและให้การต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรั้ง และระนอง)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา