นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือโล๊ะจาก อ.เกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : - ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
2 11:00 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนง.โยธาธิการฯ
3 14:00 - 00:00 ประชุมปรึกษาหารือติดตามความก้าวหน้าโครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา