นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 15:00 เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและเข้ารับการอบรมฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ บก.ทภ.4