นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านคุรอด หมู่ที่ 5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : ผวจ.มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา