นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : ผวจ.มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
2 09:45 - 00:00 ร่วมโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บึงคุรอด หมู่ที่ 5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี