นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมหารือกรณีการจัดงานบวงสรวงเทวรูปพระนารายณ์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพังงา (กบร.จ.พังงา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
4 13:30 - 15:30 ประธานการประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
5 15:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.จ.จ. พังงา ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา