นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการสัมมนา "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ Phangnga Brand
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเดอะลีฟออนเดอะแซนด์ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
5 15:30 - 00:00 ประธานตรวจงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา