นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา