นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 09:00 ประธานเปิดโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ"
รายละเอียด : ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมาย
สถานที่ : โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน ต.ทุ่งคาโงก อำเภอเมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา