นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ" ของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา
2 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา