นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
2 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา