นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สามแยกวังหม้อแกง
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี