นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา