นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา