นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 18 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภาแกแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานอัยการจังหวัด
2 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 กิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : --
สถานที่ : วัดประชุมศึกษา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา