นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานพิธีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ จังหวัดพังงา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา