นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานฝ่ายฆราวาส โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา